Deklaracja dostępności

23 września 2020

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Dyrda.
 • E-mail: kontakt@sdsizdebki.pl
 • Telefon: 13 439-97-71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Adres: Izdebki 580
  36-203 Izdebki
 • E-mail: kontakt@sdsizdebki.pl
 • Telefon: (13) 439-97-71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach mieści się wolno stojącym, jednopiętrowym budynku pod numerem 580. Budynek jest własnością Gminy Nozdrzec, przekazaną decyzją Rady Gminy Nozdrzec, w użytkowanie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Przy głównym wejściu znajdują się  szyny najazdowe umożliwiające podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku prowadzi pięć schodów.

W budynku zamontowany jest dźwig osobowy umożliwiający dotarcie na piętro.

Do udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym należą:

– wejście do budynku wyposażone w przenośne szyny najazdowe,

– szerokie, dwuskrzydłowe drzwi do wejścia głównego – szerokość 137 cm,

– szerokie drzwi do pomieszczeń – szerokość 90cm,

– brak progów,

– uchwyty w toaletach,

– toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,

– łazienka pozbawiona barier architektonicznych, dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

– przestronne pomieszczenia,

– dojazd do budynku z drogi głównej pozbawiony barier architektonicznych.

Wytworzył admin
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 23 września 2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył admin
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 23 września 2020
Liczba wyświetleń